Welkom op de website van INCOSE Nederland.

INCOSE staat voor: International Council on Systems Engineering. INCOSE is een non-profit vereniging opgericht in 1990 met als doel het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van Systems Engineering. Systems Engineering is een integrale en gestructureerde aanpak voor het realiseren van succesvolle systemen. Systems Engineers worden vaak ingezet bij het ontwerp van complexe systemen zoals vliegtuigen, treinen, auto's, software, defensieonderdelen, infrastructuur, etcetera.  Het besef dat Systems Engineering een veel breder toepassingsgebied heeft en van nut kan zijn voor allerlei type systemen - denk ook aan complexe processen en organisaties - was de aanleiding om INCOSE op te richten. 

INCOSE Nederland maakt deel uit van INCOSE International. In Nederland heeft INCOSE meer dan 400 leden. Lees hier meer over ons.

Het laatste nieuws

SIG GWW Open Source

Doelstelling
De GWW sector in Nederland kent naast INCOSE Nederland inmiddels diverse partijen die Systems Engineering willen doen slagen. Voorbeelden van organisaties: Railforum, 4-Partijenoverleg, Bouwend Nederland, CROW, etc.

De SIG Open Source GWW zette zich in voor coördinatie tussen de verschillende partijen.GWW-A2

De SIG wil het kenniscentrum zijn voor de toepassing van Systems Engineering in de GWW sector door:

 • Bij te dragen aan de verdere verspreiding en gebruik van Systems Engineering in Nederland:
  • Systeemgericht werken; Bouwprojecten worden zelden geïsoleerd van zijn omgeving gerealiseerd. Integratie met de omgeving, met de daarbij behorende beheersing van de raakvlakken is essentieel
  • Communicatie verbeteren; Het spreken van één gemeenschappelijke taal is belangrijk om de communicatie tussen de verschillende disciplines of opdrachtgever en opdrachtnemer te verbeteren.
  • Informatieoverdracht verbeteren; Alle betrokkenen dienen elkaar tijdig op de hoogte te brengen van wijzigingen en dienen gegevens zonder verlies aan informatie naar elkaar over te dragen (Digitaal!)
  • Handige hulpmiddelen, zoals templates, voorbeelden en best-practices, ter beschikking stellen aan belanghebbenden
 • Producten te toetsen op wetenschappelijke onderbouwing en consistentie met de beginselen van de Systems Engineering
 • Producten te toetsen op praktische toepassing in de sector
 • Producten kritisch te beschouwen door gevraagd en ongevraagd advies te geven
 • Ervaringen met Systems Engineering uit te wisselen met als doel:
  • De "papieren tijger" voorkomen
  • Huidige gang van zaken in de dagelijkse praktijk bespreken
  • Terugkoppeling geven vanuit andere platforms
  • Trends signaleren en positie bepalen

Visie
De toekomstvisie van de SIG Open Source GWW ten aanzien van Systems Engineering bestaat uit vier hoofdpunten, namelijk:

 • Opdrachtgevers hebben SE geïntegreerd in het beheer van hun netwerken.
 • Opdrachtnemers hebben SE geïntegreerd in hun bedrijfsprocessen en kwaliteitsystemen.
 • SE is de standaardmanier om systemen in de GWW te ontwerpen, te realiseren en te beheren
 • Er bestaat een gemeenschappelijk kader gevormd door definities, standaarden en best-practices

Resultatengww
De SIG heeft meegewerkt aan de totstandkoming van publicaties in de sector door actief mee te schrijven of te reviewen. Daarnaast heeft de SIG ook zelf publicaties opgesteld en bijdragen geleverd aan o.a. netwerkavonden van INCOSE-NL. Daarnaast is ook vanuit de SIG GWW een boekje uitgegeven welke nog steeds via onze webwinkel is te bestellen.
"Systems Engineering: rollen en competenties"

Kerngroep
Bestond uit:

 1. Daan Alsem (Royal Haskoning)
 2. Hans Bruinsma (Grontmij)
 3. Tufail Ghauharali (voorzitter) (GPCM)
 4. Leo van Ruijven (Croon)
 5. Arjan Visser (CROW)
 • De leden van de kerngroep namen op persoonlijke titel deel om eenzijdige commerciële belangen te voorkomen.
 • De kerngroep was afkomstig van adviesbureaus, aannemers, overheidsinstanties en onderwijsinstellingen.
 • De kerngroep hield iedere maand, met uitzondering van de zomerperiode, een bijeenkomst om lopende zaken te bespreken en ideeën uit te werken.
 • De leden van de kerngroep zijn allen lid van INCOSE NL.

Relatie met INCOSE NL
De SIG Open Source GWW functioneert zelfstandig, maar is een afdeling van INCOSE NL. Het bestuur van INCOSE NL coördineert de werkzaamheden binnen de SIG Open Source GWW.